1.5.06

பிள்ளைக்குத் தந்தை ஒருவன்

படம் : பார்த்தால் பசிதீரும்
பாடியவர் : TMS


பிள்ளைக்குத் தந்தை ஒருவன் - நம்
எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன்
(2)
நீ ஒருவனை நம்பி வந்தாயோ -இல்லை
இறைவனை நம்பி வந்தாயோ
(2)

தாயாரைத் தந்தை மறந்தாலும் -தந்தை
தானென்று சொல்லாத போதும்
(2)
தானென்று சொல்லாத போதும்

ஏனென்று கேட்காமல் வருவான் - நம்
எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் இறைவன்.
(பிள்ளைக்கு...)

உள்ளோருக்கு செல்வங்கள் சொந்தம் -அது
இல்லாருக்கு உள்ளங்கள் சொந்தம்
(2)
இல்லாருக்கு உள்ளங்கள் சொந்தம்

இல்லாத இடம் தேடி வருவான் - நம்
எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் இறைவன்
(பிள்ளைக்கு...)

No comments: