23.2.06

பெற்ற தாய்தனை மக மறந்தாலும்...

படம் : சிகரம்

பெற்ற தாய்தனை மக மறந்தாலும்
பிள்ளையைப் பெறும் தாய் மறந்தாலும்

பெற்ற தாய்தனை மக மறந்தாலும்
பிள்ளையைப் பெறும் தாய் மறந்தாலும்

உயிரை மேவிடும் உடல் மறந்தாலும்
கற்ற நெஞ்சதை கலை மறந்தாலும்
கண்கள் இன்றிமைப்பது மறந்தாலும்
நற்றவர் தவ உள்ளிருந்தோம்பும்
நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே
நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே