17.10.07

தாலாட்டுதே வானம்

கடல் மீன்கள்(1981) - கமல்

தலைவன்:
தாலாட்டுதே!

தாலாட்டுதே வானம்
தள்ளாடுதே மேகம்
தாளாமல் மடி மீது
தார்மீக கல்யாணம்
இது கார்கால சங்கீதம்

தாலாட்டுதே!

தலைவி:
அலை மீது ஆடும்
உள்ளம் எங்கும்
ஒரே ராகம்

தலைவன்:
நிலை நீரில் ஆடும்
மீன்கள் ரெண்டும்
ஒரே கோலம்

தலைவி:
மேல்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்!

தலைவன்:
கீழ்வானத்தில் ஒரு பெண் சித்திரம்!

தலைவி:
எண்ணம் ஒரு வேகம்
அதில் உள்ளம் தரும் நாதம்

தாலாட்டுதே!

(தாலாட்டுதே...)

தலைவி:
இரு கண்கள் மோதி
செல்லும் போதும்
ஒரே எண்ணம்

தலைவன்:
ஒரு சங்கில் தானே
பாலை உண்ணும்
ஒரே ஜீவன்

தலைவி:
சொர்க்கத்திலே இது முடிவானது!

தலைவன்:
சொர்க்கம் என்றே இது முடிவானது!

தலைவி:
காதல் ஒரு வேதம்
அது தெய்வம் தரும் கீதம்

தாலாட்டுதே!

(தாலாட்டுதே...)

தாலாட்டுதே!

No comments: