20.8.05

பூங்காற்றிலே உன் சுவாசத்தை...

படம்: உயிரே
குரல்: உன்னிமேனன், சுவர்ணலதா
வரிகள்: வைரமுத்து


ஓ...கண்ணில் ஒரு வலியிருந்தால்
கனவுகள் வருவதில்லை
கண்ணில் ஒரு வலியிருந்தால்
கனவுகள் வருவதில்லை
கண்ணில் ஒரு வலியிருந்தால்
கனவுகள் வருவதில்லை

பூங்காற்றிலே உன் சுவாசத்தை
தனியாகத்தேடிப்பார்த்தேன்
கடல் மேல் ஒரு துளி வீழ்ந்ததே
அதைத் தேடித் தேடிப் பார்த்தேன்
உயிரின் துளி காயும் முன்னே
என் விழி உனை காணும் கண்ணே
என் ஜீவன் ஓயும் முன்னே
ஓடோடி வா

பூங்காற்றிலே...

காற்றின் அலை வரிசை கேட்கின்றதா
கேட்கும் பாட்டில் ஒரு உயிர் விடும் கண்ணீர்
வழிகின்றதா நெஞ்சு நனைகின்றதா
இதயம் கருகும் ஒரு வாசம் வருகிறதா

காற்றில் கண்ணீரை ஏற்றி
கவிதைச் செந்தேனை ஊற்றி
கண்ணே உன் வாசல் சேர்த்தேன்
ஓயும் ஜீவன் ஒடும் முன்னே
ஓடோடி வா...

பூங்காற்றிலே...

கண்ணில் ஒரு வலியிருந்தால்
கனவுகள் வருவதில்லை
கண்ணில் ஒரு வலியிருந்தால்
கனவுகள் வருவதில்லை

வானம் எங்கும் உன் விம்பம்
ஆனால் கையில் சேரவில்லை
காற்றில் எங்கும் உன் வாசம்
வெறும் வாசம் வாழ்க்கையில்லை
உயிரை வேரோடு கிள்ளி
என்னைச் செந்தீயில் தள்ளி
எங்கே சென்றாயோ கள்ளி
ஓயும் ஜீவன் ஓடும் முன்னே
ஓடோடி வா

பூங்காற்றிலே...

8 comments:

Anonymous said...

Hello,

I like your blog and notes!

--
Mr. Dracula :)
hydrocodone

Anonymous said...

Like your page my friend. Maybe you could check my lead generation telemarketing virginia site out.

Lots of helpful advice on lead generation telemarketing virginia related material.

Cheers!

Anonymous said...

Your blog was created with a certain niche in mind and I'm confident that it is a topic that you are somewhat familiar with. There will be many readers that come to this blog from many different sources... the only thing you have to do to ensure that they come is to continue making salient posts. :o)

Thermax Vacuum Parts information... The Thermax Vacuum Parts site.

voice broadcasting said...

Hi, Chandrav hanaa, I liked your blog its my first time here! Your பூங்காற்றிலே உன் சுவாசத்தை... and comments were very interesting. If you are interested, go see my voice broadcasting although it relates more to Businesses who are tired of manually calling prospects and need low cost voice broadcasting. All the best to you!

சீனு said...

//கேட்கும் பாட்டில் ஒரு உயிர் விடும் ...
வளிகின்றதா //

இது இப்படி...

"கேட்கும் பாட்டில் ஒரு உயிர் விடும் கண்ணீர்
வழிகின்றதா "

சீனு

Chandravathanaa said...

நன்றி சீனு
இதையும் திருத்தியுள்ளேன்.

Kandaya said...

காற்றின் அலை வரிசை கேட்கின்றதா
கேட்கும் பாட்டில் ஒரு உயிர் விடும் கண்ணீர்
வழிகின்றதா நெஞ்சு நனைகின்றதா


இதயசோகம் சொல்லும் வரிகள்

Kandaya said...

காற்றின் அலை வரிசை கேட்கின்றதா
கேட்கும் பாட்டில் ஒரு உயிர் விடும் கண்ணீர்
வழிகின்றதா நெஞ்சு நனைகின்றதா


இதயசோகம் சொல்லும் வரிகள்